Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden, uitgegeven door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bernlef Products B.V., gevestigd te Maarssen (Nederland), tevens handel drijvende onder de naam “Orvema”, welke voorwaarden gedeponeerd zijn ter Griffie van de Rechtbank Midden-Nederland, op 17 januari 2013, nummer  14/2013.

Auteursrechten op deze Voorwaarden worden uitdrukkelijk voorbehouden.

A. OVEREENKOMSTEN TOT VERKOOP EN LEVERING.

1. Algemeen.

1.1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.2 Alle door of namens de Leverancier gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan, en verrichte leveringen en verrichte diensten, dan wel uitgevoerde werkzaamheden van onderscheidenlijke aard, worden beheerst door deze Voorwaarden. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn alleen van kracht indien schriftelijk door de Leverancier en de Wederpartij overeengekomen.

1.3 Uitdrukkelijk uitgesloten wordt de toepasselijkheid van andere (algemene) voorwaarden dan deze Voorwaarden, hoe dergelijke andere (algemene) voorwaarden ook mochten zijn genaamd en welke vorm deze ook mochten hebben, daaronder mede begrepen inkoopvoorwaarden en andere algemene voorwaarden van de Wederpartij of welke door de Wederpartij mochten worden gehanteerd, en de toepasselijkheid van zulke andere (algemene)  voorwaarden wordt door de Leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door aanvaarding van een door of namens de Leverancier gedaan aanbod of gedane offerte, door het aangaan van een overeenkomst, hoe ook genaamd, met de Leverancier, door het aanvaarden van een door of namens de Leverancier gedane levering, of door het aanvaarden van door of namens de Leverancier verrichte diensten c.q. uitgevoerde werkzaamheden, aanvaardt de Wederpartij onvoorwaardelijk dat deze Voorwaarden van toepassing zijn en dat de toepasselijkheid van andere (algemene) voorwaarden als in dit Artikel bedoeld is uitgesloten, en doet voor zover relevant de Wederpartij afstand van de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden.

2. Aanbiedingen/Offertes.

2.1 Iedere door of namens de Leverancier gedane aanbieding of offerte, in welke vorm dan ook, is vrijblijvend en bindt de Leverancier niet, behalve indien en voor zover door de Leverancier schriftelijk en uitdrukkelijk anders is vermeld of door partijen schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen.

2.2 Door of namens de Leverancier verstrekte prijslijsten, brochures, catalogi, folders, en andere gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar binden de Leverancier niettemin slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door de Leverancier zijn bevestigd.

De Leverancier is niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3 Alle in verband met een aanbieding of offerte verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten en folders, en alle daarin of daarbij verstrekte (technische) gegevens in de vorm van tabellen, berekeningen, schema’s e.d., en alle andere verstrekte gegevens en informatie blijven uitdrukkelijk de industriële of intellectuele eigendom van de Leverancier. Het is de Wederpartij uitdrukkelijk verboden om zonder de voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de Leverancier enig materiaal en/of enige gegevens en/of enige informatie, als bedoeld in de vorige zin van dit lid, geheel of ten dele te kopiëren en/of aan derden op welke wijze dan ook kenbaar te maken en/of doen maken, en/of door derden te laten gebruiken en/of door te verkopen en/of ter beschikking te stellen. Het gebruik van dit materiaal en deze gegevens en de hier bedoelde informatie dient strikt beperkt te blijven tot eigen gebruik door de Wederpartij in het kader van de aan de Leverancier verstrekte opdracht. Op eerste schriftelijk verzoek van de Leverancier, alsook indien de Wederpartij niet binnen de aanbiedingstermijn een overeenkomst sluit of deze annuleert, dient door of namens de Wederpartij al het hier bedoelde materiaal en dienen alle hier bedoelde gegevens en informatie terstond aan de Leverancier te worden geretourneerd.

2.4 De Leverancier is gerechtigd de kosten welke zijn gemaakt om een aanbieding te doen of offerte uit te brengen aan de Wederpartij in rekening te brengen indien door of namens de Leverancier met de Wederpartij geen overeenkomst wordt gesloten.

2.5 Standaarddocumentatie, voor zoveel Leverancier zich hiervan bedient, zoals onder anderen beschrijvingen, instructies en testcertificaten worden kosteloos verstrekt, tenzij anders door de Leverancier wordt vermeld. Extra exemplaren van zulke standaarddocumenten en documenten die geen standaarddocumenten zijn worden door de Leverancier aan de Wederpartij doorberekend.

2.6 Genoemde prijzen gelden slechts voor de aangeboden items.

3. Overeenkomsten.

3.1 Een overeenkomst tussen de Leverancier en de Wederpartij komt tot stand op het moment dat de Leverancier de aanvaarding van een opdracht of order van de Wederpartij schriftelijk aan de Wederpartij heeft bevestigd; de omvang en inhoud van de overeenkomst is zoals deze volgt uit de schriftelijke bevestiging door de Leverancier aan de Wederpartij.

3.2 Indien een aanbod of offerte gezien het bepaalde in Artikel 2.1 niet-vrijblijvend is en een bindende aanbiedings-termijn is gesteld, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat het aanbod of de offerte door de Wederpartij tijdig wordt geaccepteerd; in zo’n geval wordt de schriftelijke bevestiging van de opdracht of order of het bindende aanbod geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.3 Een overeenkomst bindt de Leverancier alleen wanneer deze is aangegaan c.q. wanneer de schriftelijke bevestiging bedoeld in Artikel 3.1 is ondertekend door een of meer personen die gerechtigd zijn de Leverancier terzake te binden, en overeenkomsten of aanvullingen en/of wijzigingen daarop of daarin, en afspraken, toezeggingen enz. gesloten, gemaakt of gedaan door een werknemer of werknemers van de Leverancier of door een vertegenwoordiger, agent of andere tussenpersoon dan wel door een of meer andere personen die niet gerechtigd zijn de Leverancier terzake te binden, dan wel welke niet in schriftelijke vorm zijn gemaakt, zijn voor de Leverancier niet bindend.

3.4 Een eventuele wijziging en/of gedeeltelijke annulering of algehele annulering van een opdracht of order, door of op verzoek van de Wederpartij, kan alleen plaatsvinden met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier en op voorwaarde dat de reeds door de Leverancier verrichte werkzaamheden geheel door de Wederpartij aan de leverancier worden vergoed; in geval van wijziging en/of gedeeltelijke annulering op verzoek van de Wederpartij is de Leverancier gerechtigd om de daaraan verbonden (extra) kosten aan de Wederpartij door te berekenen en de levertijd opnieuw vast te stellen.

3.5 Voor werkzaamheden of opdrachten waarvoor gezien hun aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt dat de overeenkomst eerst tot stand komt op het moment dat door of namens de Leverancier daadwerkelijk met de uitvoering van de overeenkomst wordt begonnen, terwijl in zo’n geval door de Leverancier en door de Wederpartij de factuur als opdrachtbevestiging wordt beschouwd, welke tevens geacht wordt, dat deze factuur de overeenkomst juist en volledig weergeeft.

3.6 Een overeenkomst met de Leverancier wordt aangegaan onder de nadrukkelijke voorwaarde dat de Leverancier en overige contractspartners van de Leverancier hun verplichtingen tijdig en/of op de juiste wijze nakomen.

3.7 De Leverancier is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst of daarna, voordat van de zijde van de Leverancier met de uitvoering van de overeenkomst wordt begonnen, dan wel die uitvoering wordt voortgezet, de verstrekking door de Wederpartij te verlangen van voldoende zekerheid terzake van de tijdige voldoening door de Wederpartij aan diens betalingsverplichtingen en/of overige verplichtingen ten opzichte van de leverancier.

3.8 De Leverancier is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst; de kosten hiervan zullen aan de Wederpartij worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

4. Prijzen.

4.1 Behalve indien en voor zover een bindende aanbiedings-termijn geldt, is elke prijsopgave vrijblijvend.

4.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, zijn de prijzen:

4.3 Prijzen vermeld of overeengekomen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders is vermeld, in euro (EUR).

4.4 Prijzen worden telkens vermeld of overeengekomen onder voorbehoud van koerswijzigingen, welke aan de Wederpartij worden doorberekend indien de officiële valutapariteit op het moment van levering meer dan 2% afwijkt van de valutapariteit op de datum waarop de aanbieding of offerte werd gedaan, waarbij laatstgenoemde pariteit op 100 wordt gesteld.

4.5 In geval van verhoging van een of meer van de factoren die de kostprijs bepalen, zoals in dit Artikel bedoeld, is de Leverancier ten opzichte van de Wederpartij gerechtigd de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande toepasselijke wettelijke voorschriften, met dien verstande dat ten tijde van de orderbevestiging reeds aan de Leverancier bekende toekomstige prijsverhogingen bij die orderbevestiging dienen te worden vermeld.

5. Risico.

5.1 Het risico met betrekking tot de goederen door of in naam van de Leverancier verkocht en/of te leveren aan de Wederpartij, gaat op de Wederpartij over ingeval van goederen uit voorraad, op het moment dat deze ten behoeve van de Wederpartij worden afgezonderd; en ingeval van andere goederen, op het moment van inlading van die goederen ten behoeve van het transport naar de Wederpartij of naar de door de Wederpartij aangeduide plaats, behalve indien en voorzover schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen.

5.2 Ongeacht wat overigens mocht zijn afgesproken ten aanzien van het risico, zal het in- en uitladen en/of het vervoer (transport) en/of de montage, installatie, en/of inbedrijfstelling van de goederen te allen tijde voor risico van de Wederpartij zijn.

De Wederpartij vrijwaart Leverancier ter zake hiervan.

6. Verzending, levering en levertijd.

6.1 Verzending door de Leverancier van het door de Wederpartij gekochte geschiedt franco huis, mits deze zending minimaal 200 ltr/kg groot is.

Zendingen kleiner dan 200 ltr/kg geschieden af fabriek Maarssen, waarbij de Leverancier zich ten opzichte van de Wederpartij het recht voorbehoudt de behandelingskosten van dergelijk kleine orders aan de Wederpartij in rekening te brengen.

6.2 Zowel bij franco als bij niet-franco leveringen is de keuze van het vervoermiddel/de vervoerder aan de Leverancier, tenzij in laatstbedoelde gevallen de Wederpartij tijdig uitdrukkelijk en schriftelijk instructies aan de Leverancier geeft.

Het gekochte is onafhankelijk van de verzendingsvoorwaarden, voor rekening en risico van de Wederpartij, en wel vanaf het moment, dat het door de Leverancier in handen van derden is gesteld.

Terzake van deze keuze heeft de Leverancier geen enkele aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en hoe ook opgekomen, tegenover de Wederpartij.

6.3 Wanneer de lossing van de verkochte zaken door toedoen van de Wederpartij wordt vertraagd, komen de kosten, hoe ook genaamd, welke daardoor eventueel mochten ontstaan, direct danwel indirect, zoals bijvoorbeeld stageld voor spoorwagons, liggeld van schepen, wachtgeld van tankauto’s voor rekening van de Wederpartij.

6.4 Elke levering wordt geacht plaats te vinden te Maarssen en voort te vloeien uit een afzonderlijke overeenkomst, met algehele aanvaarding door de Wederpartij van deze Voorwaarden en aldus met alle rechtsgevolgen van dien.

6.5 Zodra de door de Leverancier verzonden zaken gearriveerd zijn in het magazijn/de opslagplaats van de Wederpartij, wordt deze Wederpartij geacht de zending in zijn totaliteit in ontvangst te hebben genomen, respectievelijk in zijn totaliteit te hebben geaccepteerd.

6.6 De Wederpartij dient onvoorwaardelijk de betreffende vervoersdocumenten te ondertekenen, en door ondertekening daarvan wordt de Wederpartij geacht de juiste kwantiteit van de betreffende zaken te hebben verkregen.

Tevens dient onmiddellijk bij levering de verpakking door de Wederpartij zo zorgvuldig mogelijk op onder andere schade, beschadiging, en dergelijke gecontroleerd te worden.

6.7 Behalve indien en voor zover schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen, en onverminderd hetgeen in Artikel 5. van deze Voorwaarden is bepaald omtrent de overgang van het risico, geldt als leveringstijdstip het moment dat de zaken/goederen worden uitgeladen of gelost op de plaats waar deze moeten worden geleverd (de feitelijke overdracht); het voorgaande geldt ook indien de Leverancier de goederen/zaken moet monteren, installeren en/of in bedrijf moet stellen.

6.8 De Wederpartij dient eventuele tekorten, manco’s, beschadigingen en dergelijke aan de goederen terstond na de levering ervan schriftelijk rechtstreeks aan de Leverancier te melden, bij gebreke waarvan de goederen/zaken geacht zullen worden de Wederpartij in goede orde, compleet en zonder schade of beschadigingen en/of manco’s te hebben bereikt.

6.9 De Leverancier is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties) welke gedeelten afzonderlijk kunnen worden gefactureerd, en alsdan is de Wederpartij ten opzichte van de Leverancier verplicht de afzonderlijke facturen te betalen overeenkomstig het bepaalde in Artikel 15. van deze Voorwaarden.

6.10 Behalve indien en voor zover schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen, hebben door of namens de Leverancier bij de aanbieding of offerte opgegeven leveringstermijnen niet de strekking fataal te zijn, hetgeen onder meer inhoudt dat de Wederpartij bij niet tijdige levering de Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk in gebreke dient te stellen voordat de Leverancier in verzuim zal kunnen zijn.

6.11 De Leverancier is verplicht de opgegeven levertijd of leveringstermijn zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige overschrijding daarvan, door wat voor reden of oorzaak dan ook en de directe en indirecte gevolgen, hoe ook genaamd en hoe ook ontstaan, daarvan, en bij overschrijding daarvan is de Leverancier niet gehouden tot enige vergoeding van schade, hoe ook genaamd en hoe ook opgekomen. Overschrijding van een levertijd of leveringstermijn geeft de Wederpartij niet het recht om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden dan wel afname van goederen te weigeren. In geval van excessieve overschrijding van een levertijd of leveringstermijn zullen de Leverancier en de Wederpartij met elkaar in overleg treden.

6.12 Indien de goederen/zaken om welke reden dan ook niet binnen de levertijd of leveringstermijn door de Wederpartij worden afgenomen, of indien de Wederpartij een overeengekomen afroeptermijn om welke reden dan ook niet in acht neemt, is de Leverancier gerechtigd de desbetreffende goederen aan de Wederpartij te factureren. In geval van niet-afname of niet-afroepen door de Wederpartij binnen de daarvoor geldende termijn, zoals in dit lid bedoeld, zal de Leverancier naar keuze nakoming door de Wederpartij kunnen vorderen dan wel de overeenkomst kunnen ontbinden, onverminderd het recht van de Leverancier, in beide gevallen, om schadevergoeding van de Wederpartij te vorderen.

7. Vervoer.

De wijze van eventuele verpakking en/of transport en/of verzending enz. van de goederen zal, indien geen nadere schriftelijke aanwijzingen door de Wederpartij aan de Leverancier zijn verstrekt, door de Leverancier geheel naar eigen inzicht en met de van de Leverancier redelijkerwijs te verwachten zorgvuldigheid worden bepaald, zulks onverminderd hetgeen is bepaald omtrent het transportrisico in Artikel 5. van deze Voorwaarden.

8. Overmacht (Niet Toerekenbare Tekortkoming.

8.1 Indien de Leverancier door overmacht is verhinderd enige verbintenis jegens de Wederpartij na te komen, en de overmachtsituatie naar het oordeel van de Leverancier van blijvende of langdurige aard is, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst volgens de Wet en de daaraan verbonden gevolgen.

8.2 Indien de Leverancier door overmacht is verhinderd enige verbintenis jegens de Wederpartij na te komen, en de overmachtsituatie naar het oordeel van de Leverancier van tijdelijke of voorbijgaande aard zal zijn, is de Leverancier gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis die de overmachtsituatie veroorzaakt zich niet langer voordoet.

8.3 Als ”overmacht” wordt beschouwd, iedere omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis, waar ook plaatsvindend, optredend of zich voordoende, die de correcte, volledige en tijdige nakoming van enige verbintenis van de Leverancier tijdelijk of blijvend verhindert, onmogelijk maakt of onredelijk bezwaarlijk maakt, en welke omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis de Leverancier redelijkerwijs niet kan voorkomen of welke geheel of ten dele buiten de invloedssfeer van de Leverancier ligt of waarop de Leverancier geen invloed kan uitoefenen. Als overmacht opleverende omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis worden in elk geval onder meer beschouwd: brand, ontploffing, blikseminslag, ijsgang, laag water, hoog water, vloedgolf, springtij, overstroming, aardbeving, natuurrampen; storm, tornado, cycloon, sneeuw, vorst en andere weersomstandigheden; staking, werkonderbreking, bovenmatig (ziekte)verzuim van personeel, arbeidsonrust, uitsluiting, boycot; oorlog (al dan niet als zodanig verklaard), mobilisatie, beleg, belegering, blokkade, molest; rellen, revolutie, maatschappelijke onrust; overheidsmaatregelen en/of voorschriften die de nakoming van verbintenissen verhinderen, vertragen of anderszins bemoeilijken; gebrek aan transportmiddelen; onbegaanbaarheid of onbruikbaarheid van enige in aanmerking komende transportroute of wijze van transport; storing of onderbreking in de verstrekking, levering of beschikbaarheid van energie; storing of onderbreking in of van het functioneren van enig openbaar nutsbedrijf; storing in of onderbreking of beëindiging van leverantie van grondstoffen, halffabrikaten en/of eindproducten; niet-nakoming van enige verbintenis door een schuldenaar of contractspartner van de Leverancier (niet-nakoming van enige verplichting van een of meer derden tot levering daaronder mede begrepen); technische storingen en/of mankementen, vertraging, storing of onderbreking in of van reparatie van apparatuur; ernstige ziekte, en ziekte met een epidemisch karakter.

8.4 Als ”overmacht” worden tevens beschouwd, de gevolgen van enige omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis als bedoeld in Artikel 8.3.

8.5 Indien de Leverancier ten gevolge van overmacht is verhinderd zijn verplichtingen ten aanzien van een of enkele van zijn klanten of afnemers na te komen, maar niet de verplichtingen ten aanzien van alle klanten en afnemers, is de Leverancier gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verplichtingen en tegenover welke klanten en afnemers hij zal nakomen, alsmede de volgorde waarin dit zal gebeuren.

8.6 De Leverancier is gerechtigd betaling te vorderen ter zake van al hetgeen door of namens de Leverancier ter uitvoering van de overeenkomst met de Wederpartij is gepresteerd voordat de overmacht opleverende omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis optrad of is gebleken.

9. Afroep.

Indien de Wederpartij in gebreke blijft het van de Leverancier gekochte binnen de overeengekomen termijn af te roepen, is de Leverancier gerechtigd terstond na afloop van deze termijn, betaling van het nog niet afgenomen gedeelte van de Wederpartij te vorderen, dan wel de gekochte zaken onmiddellijk aan de Wederpartij te leveren, dan wel voor rekening en risico van de Wederpartij de door de Wederpartij van de Leverancier gekochte zaken op te slaan, dan wel de betreffende koopovereenkomst te ontbinden, c.q. als ontbonden te beschouwen, alles onverminderd de verplichting van de Wederpartij tot vergoeding van de schade, hoe ook genaamd en hoe ook ontstaan, en/of winstderving aan de Leverancier.

10. Emballage.

10.1 Indien de emballage niet in de verkoopprijs is begrepen, wordt deze emballage tegen kostprijs in de factuur aan de Wederpartij opgenomen en derhalve aan haar doorberekend.

Deze op rekening gestelde emballage wordt naar franco retourzending ervan door de Wederpartij binnen zes (6) maanden na de betreffende factuurdatum, mits in goede staat en geheel compleet, voor de berekende factuurprijs teruggenomen, voor het geval overigens zich alsdan geen prijsdaling van de betreffende factuurprijs om wat voor redenen dan ook heeft voorgedaan met betrekking tot de betreffende goederen.

Alsdan is de Leverancier gerechtigd een lagere prijs in acht te nemen.

De in dit lid van dit Artikel bedoelde emballage betreft uitsluitend duurzame emballage, en mits in goede en bruikbare staat.

10.2 Indien de geretourneerde duurzame emballage als bedoeld in het voorgaande lid van dit Artikel, in duidelijk minder goede staat verkeert dan toen de goederen waarvoor deze emballage is gebruikt of heeft gediend ter verzending naar de Wederpartij werden ingeladen, is de Leverancier gerechtigd de Wederpartij hiervoor een door de Leverancier vast te stellen vergoeding te berekenen.

De Wederpartij is niet gerechtigd eenzijdig de waarde van de emballage, dan wel enig ander bedrag terzake van de emballage in mindering te brengen op het aan de Leverancier verschuldigde.

10.3  Indien de Leverancier ingevolge overheidsmaatregelen en/of overmacht niet in staat is geheel, dan wel gedeeltelijke te leveren in de met de Wederpartij overeengekomen emballage, dan wel in de gebruikelijke emballage, is de Leverancier gerechtigd de gekochte goederen te verpakken en te leveren in andere goede emballage, zulks ter keuze van de Leverancier.

11. Transport en verpakking.

11.1  De wijze van verpakking, transport, verzending etc., van goederen, zal, indien geen nadere schriftelijke aanwijzingen door de Wederpartij aan de Leverancier zijn verstrekt, door de Leverancier geheel naar eigen inzicht en met de van de Leverancier redelijkerwijs te verwachten zorgvuldigheid worden bepaald, zulks onverminderd hetgeen is bepaald omtrent het transportrisico in Artikel 5. van deze Voorwaarden.

11.2 Eventuele specifieke wensen van de Wederpartij met betrekking tot verpakking en/of transport, waaronder mede begrepen verplaatsing binnen het bedrijf of bedrijfsterrein, worden slechts uitgevoerd, indien de Wederpartij de kosten hiervan vooraf volledig aan de Leverancier vergoedt.

De Leverancier is voorts gerechtigd te besluiten specifieke wensen van de Wederpartij met betrekking tot verpakking en/of transport, ten aanzien waarvan partijen niet vooraf uitdrukkelijk zijn overeengekomen, niet te honoreren, zonder daarvoor op enigerlei wijze voor schade, hoe ook ontstaan, en hoe ook genaamd, aansprakelijk te zijn.

11.3 De Leverancier is gerechtigd om in geval geleverde goederen een bepaalde, door de Leverancier vast te stellen factuurwaarde niet overschrijden, administratiekosten in rekening te brengen.

12. Garantie/Service.

12.1 Met inachtneming van het elders in deze Voorwaarden bepaalde garandeert de Leverancier de deugdelijkheid van de goederen en de toegezegde eigenschappen en de hiermede samenhangende juiste werking van de door de Leverancier geleverde goederen.

Hierbij zij door de Leverancier echter verwezen naar de garantievoorwaarden van de toeleverancier van de betreffende goederen van de Leverancier.

Deze voorwaarden vormen een onverbrekelijk deel van de betreffende overeenkomst tussen enerzijds de Leverancier en anderzijds de Wederpartij.

Garantie voor door de Leverancier elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven, indien en voor zover de oorspronkelijke fabrikant(en) deze verstrekt (verstrekken). Voor producten die niet nieuw zijn, c.q. zijn geregenereerd, of soortgelijke producten, geldt slechts een garantie, indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; ook op zo’n garantie zijn de bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van toepassing, behalve indien en voor zover daarvan schriftelijk uitdrukkelijk is afgeweken.

12.2 Gebreken aan geleverde goederen, welke onder de garantie vallen, worden, zulks uitsluitend ter beoordeling van de Leverancier, door nieuwe levering vervangen, indien de gebreken, zulks uitsluitend naar het oordeel van de Leverancier en/of de fabrikant, te wijten zijn aan fouten in of tekortkomingen van gebruikte materialen waardoor de goederen voor de Wederpartij onbruikbaar zijn voor het doel waarvoor zij redelijkerwijs geacht kunnen worden te zijn bestemd.

12.3 Alle garantieaanspraken vervallen, indien de Wederpartij zelf wijzigingen in de samenstelling van de gekochte goederen heeft aangebracht en/of indien het geleverde niet nauwkeurig wordt of is gebruikt of behandeld volgens de bijgeleverde of toepasselijke (fabrieks-)voorschriften, of de gebruiksaanwijzing of op andere wijze onoordeelkundig wordt of is gebruikt of behandeld, en/of indien het geleverde wordt of is gebruikt of toegepast voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd, en/of indien het geleverde wordt of is gebruikt op een wijze welke voor de Leverancier redelijkerwijs niet was te verwachten.

12.4 Voor verbruiksartikelen geldt geen garantie.

12.5 Niet-nakoming door de Wederpartij van een of meer van diens verplichtingen ontheft de Leverancier van zijn garantieverplichtingen.

12.6 Voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en volledige schadevergoeding.

13. Retentierecht.

13.1 Op alle goederen, welke zich van of namens de Wederpartij onder de Leverancier bevinden, ongeacht de oorzaak of reden daarvan, heeft de Leverancier een retentierecht zolang de Wederpartij niet aan al zijn verplichtingen jegens de Leverancier heeft voldaan.

13.2 De Leverancier is gehouden de goederen bedoeld in het voorgaande lid van dit Artikel volgens goed koopmansgebruik te beheren of te doen beheren, maar de Wederpartij zal geen enkel recht op vergoeding of schadevergoeding kunnen doen gelden in geval van geheel of gedeeltelijk tenietgaan of verlies van die goederen en/of schade aan die goederen buiten schuld van de Leverancier, en het risico voor die goederen blijft dan ook bij de Wederpartij.

14. Aansprakelijkheid.

14.1  Behalve indien en voor zover uit bepalingen van dwingend recht inzake (producten)aansprakelijkheid anders mocht voortvloeien, is de Leverancier niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, aan enig roerend of onroerend goed dan wel aan enige persoon, bedrijfsschade c.q. gevolgschade, waaronder wordt verstaan winstderving, productieverlies, gebruiksverlies, inkomstenderving en bedrijfs- of stagnatieschade, hieronder mede begrepen, bij de Wederpartij dan wel enige derde, welke schade direct of indirect is veroorzaakt door of verband houdt met enige door of namens de Leverancier geleverde goederen dan wel direct of indirect is veroorzaakt door of verband houdt met enig gebruik of enige toepassing of bewerking van een dergelijke zaak of opslag of bewaring daarvan, en de Wederpartij vrijwaart de Leverancier uitdrukkelijk tegen aanspraken en vorderingen welke op enige dergelijke schade zijn gebaseerd of daarmee verband houden. Met in achtneming van het elders in dit Artikel gestelde, is de Leverancier in ieder geval niet aansprakelijk voor schade of verlies direct of indirect veroorzaakt door:

14.2 Behalve in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de Leverancier, is de Leverancier niet aansprakelijk voor enige schade als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, welke is veroorzaakt door en/of het gevolg is van enige door en/of namens de Leverancier verrichte dienst.

14.3 Ter zake van verstrekte adviezen is de Leverancier slechts aansprakelijk voor normaliter voorzienbare en vermijdbare tekortkomingen daarin, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid nimmer het bedrag van de voor de desbetreffende adviezen bedongen en ontvangen vergoeding te boven zal gaan.

14.4 Eventuele aansprakelijkheid van de Leverancier is te allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade en is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de Leverancier wordt vergoed; zonodig verstrekt de Leverancier op verzoek van de Wederpartij informatie tot welk bedrag de Leverancier verzekerd is. Indien de Leverancier geen aansprakelijkheidsverzekering heeft is eventuele aansprakelijkheid van de Leverancier te allen tijde beperkt tot het voor de desbetreffende zaak of in het desbetreffende geval gefactureerde netto-factuurbedrag.

14.5 Voldoening aan de geldende garantieverplichtingen en/of uitkering door de verzekeraar van de Leverancier of betaling door de Leverancier (met inachtneming van het in het vorige lid van dit Artikel bedoelde maximum) van de vastgestelde schade geldt als enige en algehele schadevergoeding. Voor het overige vrijwaart de Wederpartij de Leverancier uitdrukkelijk en volledig.

14.6 Onverminderd hetgeen overigens in dit Artikel is bepaald, verjaart elke vordering tot schadevergoeding na verloop van één jaar nadat de schade zich heeft gemanifesteerd of is ontdekt of onderkend dan wel redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt of onderkend, en in elk geval na verloop van drie jaren na de levering.

14.7  Ten aanzien van goederen welke de Leverancier van een derde heeft betrokken zullen de op de desbetreffende transactie toepasselijke (contracts- en/of garantie) bepalingen ook gelden jegens de Wederpartij, indien en voor zover de Leverancier zich daarop beroept.

15. Betaling.

15.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling bij aflevering te geschieden, of te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum door storting of overmaking op een door de Leverancier aangewezen bankafschriften. In geval van installatie van een product door de Leverancier in opdracht van de Wederpartij dient betaling te geschieden binnen dertig (30) dagen na de dag waarop door of namens de Leverancier met de installatie een begin is gemaakt of, indien de (aanvang van de) installatie buiten toedoen van de Leverancier is vertraagd, binnen dertig (30) dagen na de dag waarop met de installatie zonder de vertraging een begin zou worden gemaakt. Betaling zal geschieden op de daarvoor geldende wijze. De Leverancier is gerechtigd om een kredietbeperkings-toeslag of betalingskorting toe te kennen welke vooraf wordt medegedeeld. De op de bank- en giroafschriften van de Leverancier aangegeven valutadag waarop een betaling is ontvangen geldt als de dag waarop de betaling is geschied.

15.2 Iedere betaling van de Wederpartij strekt in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente en van de aan de Leverancier verschuldigde incassokosten en administratiekosten, en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom, derhalve te beginnen met de oudste openstaande vordering.

15.3 Bij betaling per debet-/creditcard staat de Wederpartij ervoor in dat hij op dat moment over voldoende saldo beschikt. Indien er onvoldoende saldo voor volledige betaling op dat moment aanwezig blijkt te zijn, is de Wederpartij verplicht op eerste verzoek van of namens Leverancier voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen ten opzichte van de Leverancier.

De Leverancier heeft in dit verband het recht goederen van de Wederpartij terug c.q. onder zich te houden, daaronder begrepen een auto waarin zaken zijn getankt, tot dat volledige betaling plaatsvindt of voldoende zekerheid wordt gesteld.

Indien door of namens de Wederpartij hieraan niet geheel of gedeeltelijk wordt voldaan c.q. kan worden voldaan heeft de Leverancier het recht zelfstandig het betreffende product terug te vorderen, aan welke vordering de Wederpartij alsdan onvoorwaardelijk dient te voldoen.

16. Verzuim; rente en kosten.

16.1 De Wederpartij zal in gebreke zijn door het enkele verloop van de termijn binnen welke een betaling of de voldoening aan een andere verplichting had dienen te geschieden, zonder dat daarvoor een nadere aanmaning, sommatie of in gebreke stelling zal zijn vereist.

16.2  Indien een door de Wederpartij aan de Leverancier verschuldigde betaling niet tijdig geschiedt zal de Wederpartij met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken aan de Leverancier automatisch een vertragingsrente verschuldigd worden van anderhalf procent  (1½ %) per maand, onverminderd de overige aan de Leverancier alsdan toekomende rechten; voor de berekening van deze vertragingsrente zal een reeds aangevangen doch niet voltooide maand voor een gehele maand meetellen. De genoemde vertragingsrente van 1½ % per maand is een minimumrente, en in geval deze rente op jaarbasis berekend te eniger tijd minder dan 5% hoger mocht zijn dan de officiële in Nederland toepasselijke wettelijke rente zal deze vertragingsrente automatisch zijn verhoogd zodanig dat zij op jaarbasis berekend 5% hoger is dan de wettelijke rente.

16.3 Al de te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, inclusief de kosten van door de Leverancier te maken kosten voor rechtsbijstand en/of juridisch advies, komen voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het door de Wederpartij verschuldigde bedrag, inclusief de daarover verschuldigde rente, onverminderd het recht van de Leverancier om vergoeding door de Wederpartij van de werkelijk gemaakte incassokosten te vorderen indien deze meer mochten bedragen dan genoemde 15%.

 17. Eigendomsvoorbehoud.

17.1 Onverminderd hetgeen is bepaald in Artikel 5. van deze Voorwaarden omtrent het risico en de overgang daarvan, blijven alle door of namens de Leverancier geleverde goederen eigendom van de Leverancier tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de Wederpartij, uit welken hoofde dan ook, aan de Leverancier verschuldigd is, hieronder tevens begrepen hetgeen de Wederpartij aan de Leverancier verschuldigd is geworden na de totstandkoming van de overeenkomst, met inbegrip van alle renten en kosten. In geval van een rekening-courant verhouding zal aldus de eigendom van de geleverde goederen aan de Leverancier verblijven tot het moment waarop het eventueel ten laste van de Wederpartij komende saldo is vereffend.

17.2 De Wederpartij is verplicht om zolang ingevolge het in het eerste lid van dit Artikel bepaalde de eigendom van door of namens de Leverancier geleverde goederen nog aan de Leverancier toekomt, deze goederen zodanig van andere goederen afgescheiden te houden dat zij gemakkelijk en duidelijk als goederen van de Leverancier kunnen worden herkend.

17.3 Ingeval van niet-betaling van enig door de Wederpartij aan de Leverancier verschuldigd en opeisbaar bedrag, en voorts in geval de overeenkomst wordt beëindigd, zal de Leverancier gerechtigd zijn de goederen ten aanzien waarvan het eigendomsvoorbehoud geldt als eigendom terug te vorderen en de daarmede verband houdende maatregelen te (doen) nemen, onder verrekening van het eventueel reeds terzake van die goederen betaalde, zulks onverminderd het recht van Leverancier om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In geval van dergelijke niet betaling of van beëindiging van de overeenkomst is elke vordering welke de Leverancier op de Wederpartij heeft ineens en dadelijk opeisbaar.

17.4 De Wederpartij dient op eerste verlangen van de Leverancier een volmacht te verstrekken voor de onmiddellijke terugname van de nog niet ten volle betaalde goederen, waar deze zich ook mochten bevinden.

17.5 De Wederpartij is gerechtigd goederen ten aanzien waarvan een eigendomsvoorbehoud ten gunste van de Leverancier geldt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening te verkopen of te gebruiken; op deze goederen mag echter geen zekerheidsrecht worden gevestigd, terwijl de Wederpartij ten aanzien van deze goederen geen handelingen mag (doen) verrichten waardoor deze onderdeel of bestanddeel zouden worden van andere goederen. In geval goederen worden doorgeleverd ten aanzien waarvan nog een eigendomsvoorbehoud ten gunste van de Leverancier geldt, is de Wederpartij verplicht daarvan zelf schriftelijk de eigendom voor te behouden en op eerste verzoek van de Leverancier alle vorderingen op de schuldenaar van de Wederpartij, tot het verschuldigde bedrag, aan de Leverancier te cederen.

17.6  Bij het sluiten van de overeenkomst en gedurende de looptijd daarvan, is de Leverancier te allen tijde gerechtigd het stellen van voldoende zekerheid te vorderen van de Wederpartij in de vorm van bijvoorbeeld een bankgarantie, dan wel anderszins.

Indien de Wederpartij weigert zekerheid te stellen voor al hetgeen hij aan de Leverancier verschuldigd is of zal worden, is de Leverancier gerechtigd de werkzaamheden/uitvoering met betrekking tot de betreffende overeenkomst op te schorten totdat de door de Leverancier gewenste zekerheid is ontvangen.

In zulk een geval van opschorting is de Leverancier nimmer aansprakelijk voor wat voor schade dan ook.

18. Beëindiging overeenkomst.

18.1 In geval van verzuim van de Wederpartij zal de Leverancier gerechtigd zijn de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen c.q. te ontbinden onverminderd het recht van de Leverancier tot het vorderen van schadevergoeding, tot het gebruik maken van de rechten voortvloeiend uit eigendomsvoorbehoud, en tot het nemen van overige (rechts)maatregelen, en onverminderd het recht van de Leverancier om in plaats van de overeenkomst op te zeggen, nakoming (al dan niet met schadevergoeding) te vorderen.

18.2 De Leverancier zal de overeenkomst met de Wederpartij met onmiddellijke ingang kunnen opzeggen indien:

 1. de Wederpartij in staat van faillissement verklaard wordt, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, of de Wederpartij (voorlopige of definitieve) surséance van betaling verleend wordt of beslag op het gehele vermogen van de Wederpartij of een gedeelte daarvan wordt gelegd;
 2. de Wederpartij, indien deze een natuurlijke persoon is, overlijdt of onder curatele wordt gesteld dan wel goederen van de Wederpartij onder bewind worden gesteld;
 3. als de Wederpartij een rechtspersoon is, de liquidatie van de Wederpartij wordt aangevangen, dan wel een vordering tot ontbinding van de Wederpartij wordt ingesteld of een ontbindingsbesluit ten aanzien van de Wederpartij wordt of is genomen.

18.3 Indien een overeenkomst ingevolge de bepalingen van dit Artikel wordt opgezegd of ontbonden zullen de bedragen die de Wederpartij op het ogenblik van opzegging of ontbinding aan de Leverancier verschuldigd is ten volle verschuldigd blijven en zal de Wederpartij ten aanzien van deze bedragen de rente en kosten verschuldigd zijn volgens de bepalingen van deze Voorwaarden, onverminderd het recht van de Leverancier tot het vorderen van schadevergoeding en de overige aan de Leverancier toekomende rechten.

18.4 In geval van beëindiging van de betreffende overeenkomst, als bedoeld in dit Artikel, is de Leverancier nimmer gehouden tot vergoeding van schade, hoe ook genaamd en hoe ook opgekomen.

De Wederpartij is alsdan gehouden de Leverancier volledig te vrijwaren terzake van vordering(en) van derde(n), die tengevolge van de beëindiging mochten ontstaan.

19. Annulering door Wederpartij.

19.1 De Wederpartij heeft in de volgende gevallen het recht de opdracht of overeenkomst te annuleren:

20. Reclames.

20.1 Onverminderd het in Artikel 6 van deze Voorwaarden bepaalde, zullen eventuele reclames slechts in behandeling kunnen worden genomen indien deze binnen 3 (drie) dagen na de levering in schriftelijke vorm door de Leverancier zijn ontvangen. Voor verborgen gebreken geldt dat reclames alleen mogelijk zijn binnen de garantietermijn.

20.2 In afwijking van het in het eerste lid van dit Artikel bepaalde, dient reclamering ten aanzien van goederen waarvoor een beproeving of keuring plaatsvindt onmiddellijk te geschieden op de datum waarop de beproeving of keuring plaatsvindt en ter plaatse waar deze beproeving of keuring plaats heeft, en vervolgens terstond schriftelijk aan de Leverancier te worden bevestigd.

20.3 Reclames kunnen alleen in behandeling worden genomen wanneer daarbij de aard en de grond van de klachten nauwkeurig en schriftelijk zijn opgegeven.

20.4 Reclames met betrekking tot een factuur dienen schriftelijk en binnen 3 (drie) dagen na de datum van die factuur bij de Leverancier te zijn ingediend.

20.5 Indien binnen de toepasselijke termijn niet of niet op de voorgeschreven wijze door of namens de Wederpartij is gereclameerd, zal het geleverde geacht worden geheel aan de overeenkomst te voldoen en onvoorwaardelijk door de Wederpartij te zijn aanvaard en goedgekeurd; een factuur ten aanzien waarvan binnen de termijn van drie dagen, genoemd in Artikel 20.4, niet op de voorgeschreven wijze is gereclameerd zal geacht worden onvoorwaardelijk door de Wederpartij te zijn aanvaard en goedgekeurd.

20.6 Indien een reclame met betrekking tot het geleverde door de Leverancier gegrond wordt bevonden, is de Leverancier uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen, zonder dat de Wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

20.7 Het indienen van een reclame ontslaat de Wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen tegenover de Leverancier.

20.8 Retournering van het geleverde dan wel enig deel daarvan, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en/of verzendinstructies van de Leverancier.

20.9 Leverancier zal nimmer aansprakelijk zijn voor directe en/of indirecte schade, veroorzaakt door het aan de klachten c.q. reclame ten grondslag liggende euvel, zoals arbeidsloon, aankoop van vervangende zaken door de Wederpartij, bedrijfsschade voor deze, gevolgschade, lichamelijk letsel, etc., etc.

20.10 Hetgeen in het voorgaande lid van dit Artikel is bepaald, geldt onverminderd voor het geval er sprake is van nalatigheid bij de productie door één van de toeleveranciers van de Leverancier.

21. Intellectuele eigendomsrechten.

21.1 De Wederpartij zal door of namens de Leverancier (bij)geleverde technische gegevens, gebruiksvoorschriften, tekeningen en alle andere essentiële documentatie en andere gegevens en informatie alleen voor eigen (intern) gebruik aanwenden en op geen enkele wijze aan enige derde doorleveren, en/of verkopen en/of ter beschikking stellen noch door enige derde doen gebruiken.

21.2 Indien onverhoopt mocht blijken dat een door de Leverancier aan de Wederpartij verkocht goed in Nederland inbreuk maakt op een recht van industriële of intellectuele eigendom van een derde, en de Wederpartij te dier zake wordt aangesproken, is de Wederpartij verplicht de Leverancier daarvan terstond en schriftelijk op de hoogte te brengen, en de Leverancier zal alsdan naar eigen keuze ófwel het recht om dat goed te gebruiken kunnen verschaffen, ófwel het goed zodanig wijzigen dat deze geen inbreuk meer maakt, ófwel een vervangend goed leveren dat geen inbreuk maakt, ófwel de Wederpartij nadat het goed van hem is terugontvangen de koopprijs restitueren onder aftrek van een redelijke vergoeding, zulks vast te stellen door de Leverancier, voor de periode dat de Wederpartij het goed ter beschikking heeft gehad of het goed heeft ge- of verbruikt. Ter zake van inbreuk op een recht van industriële of intellectuele eigendom buiten Nederland zal de Wederpartij tegen de Leverancier geen enkele aanspraak kunnen doen gelden en geen enkele vordering hebben.

21.3 De Leverancier kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld ter zake van inbreuk op enig recht van industriële of intellectuele eigendom dan wel enig ander exclusief recht welke het gevolg is van enige wijziging in of aan door of namens de Leverancier verkocht of geleverd goed of van enig gebruik van zo’n goed die of enige toepassing van een dergelijke goed die anders is dan welke de Leverancier heeft voorgeschreven of waarvan de Leverancier uitging, of welke het gevolg is van integratie met of in of gebruik of toepassing in combinatie met een niet door of namens de Leverancier verkocht en geleverd goed, of welke het gevolg is van een software-aanpassing welke niet door of namens de Leverancier is geschied.

22. Wijzigingen in de overeenkomst.

Wijzigingen in een overeenkomst zijn slechts geldig wanneer deze in schriftelijke vorm zijn gemaakt, en beide partijen in de wijziging(en)schriftelijk hebben toegestemd.

23. Titels van de Artikelen.

De titels van de Artikelen van deze Voorwaarden dienen uitsluitend om de lezing en overzichtelijkheid daarvan te vergemakkelijken, doch hebben geen andere betekenis; deze titels zullen in het bijzonder niet kunnen worden gebruikt voor de interpretatie van deze Voorwaarden.

24. Toepasselijk recht; geschillen.

24.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en dienstverleningen gedaan of uitgebracht, aangegaan, verricht of uitgevoerd door of namens de Leverancier, is het Nederlands Recht van toepassing, met uitsluiting van toepasselijkheid van het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag).

24.2 Alle geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn of de uitvoering daarvan en welke niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door de Rechtbank in het rechtsgebied alwaar de Leverancier is gevestigd als rechter van eerste instantie, met dien verstande dat indien een bepaalde rechter dwingendrechtelijk als competente rechter is aangewezen, het geschil zal worden beslecht door de aldus aangewezen rechter als rechter van eerste instantie, een en ander onverminderd het recht van de Leverancier om beslag te leggen en andere voorlopige maatregelen te nemen of te doen nemen op die plaats(en) en voor die rechtelijke instanties waar dit de Leverancier wenselijk voorkomt.

24.3 Het in het voorgaande lid van dit Artikel bepaalde laat onverlet het recht van de Leverancier om een geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

25. Geldigheid.

In geval enige bepaling van deze Voorwaarden geheel of ten dele niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit tengevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak, of enige richtlijn, beslissing, aanbeveling of maatregel van enige plaatselijke, regionale, nationale of supranationale autoriteit of instantie, dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Voorwaarden. Indien een bepaling van deze Voorwaarden niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in de vorige zin, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling automatisch gelden met de meest vèrstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmede of waarin zij wel geldig is.

B. BIJZONDERE VOORWAARDEN TERZAKE VAN MONTAGE/INSTALLATIEWERK.

26. Algemeen.

26.1 De hierna volgende bepalingen van deze Voorwaarden gelden naast en in aanvulling op het hiervoor in de Artikelen 1 t/m 25 bepaalde, tenzij hierna daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

26.2 Onder “Leverancier” (met hoofdletter L geschreven) wordt ter zake van montage/installatiewerk mede verstaan, de bij het montage/installatiewerk eventueel door de Leverancier ingeschakelde derde-uitvoerder die namens de oorspronkelijke Leverancier de werkzaamheden uitvoert.

26.3 Onder “Product” (met hoofdletter P geschreven) wordt verstaan, de apparatuur, machine of installatie welke door of namens de Leverancier aan de Wederpartij is c.q. wordt geleverd, inclusief te verrichten montage- of installatiewerkzaamheden of welk Product door de Leverancier bedrijfsklaar dient te worden gemaakt c.q. te worden opgeleverd.

26.4. Onder “Opdrachtnemer” (met hoofdletter O geschreven) wordt verstaan, de Leverancier, zijnde de partij in deze die de opdracht aanvaardt met betrekking tot montage/installatiewerk, en die met betrekking hiertoe als een onafhankelijke contractspartij zal handelen. Bij de uitvoering van de montage- en installatiewerkzaamheden zullen de Opdrachtnemer en de Wederpartij en “Personeel” (met hoofdletter P geschreven) nimmer worden geacht werknemers of vertegenwoordigers van de Wederpartij te zijn.

 26.5. Onder “Materiaal” (met hoofdletter M geschreven) wordt verstaan, alle materiaal, grondstoffen, onderdelen, apparaten en/of andere zelfstandige of onzelfstandige zaaksdelen, van welke aard dan ook, die deel uitmaken en/of bestemd zijn deel uit te maken van de montage-/installatiewerkzaamheden.

 26.6. Onder “Personeel”(met hoofdletter P geschreven) wordt verstaan, personen, die al dan niet in dienst van Opdrachtnemer of diens Onderaannemer(s) onder toezicht en verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer en/of diens Onderaannemer(s) de werkzaamheden uitvoeren.

 26.7. Onder “Uitvoeringsschema” (met hoofdletter U geschreven) wordt verstaan het door de Wederpartij goed gekeurde schema, aangevende de volgorde en tijdsduur voor de uitvoering van de werkzaamheden, de datum van oplevering en/of ingebruikstelling en/of installatie van het Werk, alsmede de levering van Materiaal en het eventueel bij de werkzaamheden in te zetten Personeel.

26.8. Onder “Werk” (met hoofdletter W geschreven) wordt verstaan het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, hetgeen mede kan omvatten de levering van materiaal, in opdracht van de wederpartij door of namens de leverancier.

27. (Op)levering.

27.1 Voor eventuele montage- dan wel installatiewerkzaamheden en/of ingebruikstelling van het Product en de daarmee gemoeide (op)leveringstermijn(en) is de schriftelijke orderbevestiging van de Leverancier bindend.

De (op)leveringstermijnen nemen een aanvang vanaf de laatste van de volgende data:

 1. de datum van totstandkoming van de overeenkomst;
 2. de datum waarop de Wederpartij alle noodzakelijke gegevens in bruikbare vorm aan de Leverancier/Opdrachtnemer heeft verstrekt;
 3. de datum waarop de Leverancier/Opdrachtnemer de bedongen vooruitbetaling(en) met betrekking tot de door de Leverancier aan de Wederpartij te leveren Product heeft ontvangen.

27.2 Voor overschrijding van de (op)leveringstermijn geldt het bepaalde van Artikel 6. van deze Voorwaarden onverkort. De Wederpartij is niet gerechtigd om in geval van vertraging in de levertijd als gevolg van overmacht aan de zijde van de Leverancier/Opdrachtnemer (Artikel 8) afname van goederen of hun montage of installatie te weigeren, dan wel de overeenkomst te annuleren. Zolang de Wederpartij haar verplichtingen niet stipt nakomt, kan de Leverancier de (op)levering opschorten.

27.3 Montage/installatie, bedrijfsklaarmaken wordt als (op)geleverd beschouwd op het eerste van de volgende momenten:

 1. het moment waarop de wederpartij de werkzaamheden na controle heeft goedgekeurd;
 2. het moment waarop acht (8) dagen zijn verlopen sedert de dag waarop de Leverancier de Wederpartij schriftelijk heeft medegedeeld, dat het Product bedrijfsklaar is gemaakt en van de Wederpartij geen schriftelijke aanmerkingen of klachten ten aanzien van het Product zijn ontvangen;
 3. het moment waarop acht (8) dagen zijn verlopen sedert de dag waarop de Leverancier de Wederpartij schriftelijk heeft medegedeeld dat het Product bedrijfsklaar is, en de Wederpartij heeft nagelaten het Product binnen deze termijn te controleren dan wel te (laten) beproeven; of
 4. het moment dat de Wederpartij het Product feitelijk in gebruik heeft genomen, in verband waarmede bij ingebruikname van een deel dat deel als opgeleverd wordt beschouwd.

Het ontbreken van een onderdeel dat door een derde (toe)leverancier diende te worden geleverd, is geen reden om het Product als niet opgeleverd te beschouwen.

27.4 Kleine niet-essentiële gebreken worden door de Leverancier zo spoedig mogelijk hersteld of opgeheven en kunnen voor de Wederpartij geen reden zijn om aan een correcte (op)levering van het Product goedkeuring te onthouden.

27.5 Adviezen, gegevens en suggesties van de Leverancier omtrent het gebruik van het Product en/of onderdelen daarvan worden naar beste weten verstrekt, doch nochtans zonder dat een bepaald resultaat wordt gegarandeerd.

28. Omvang van de werkzaamheden.

28.1 De door de Leverancier uit te voeren werkzaamheden met betrekking tot de door de Leverancier aan de Wederpartij te leveren Product staan omschreven, voor zoveel aan de orde, in de opdrachtbevestiging. Indien en voor zover uitdrukkelijk overeengekomen is, dat tevens begeleiding/instructie inzake gebruik en bediening van het Product aan het daartoe door de Wederpartij aangewezen Personeel is overeengekomen, dient dit door de Leverancier in de orderbevestiging te worden vermeld. Een en ander zal nader in onderling overleg worden geregeld, zonder dat de Leverancier een bepaald resultaat garandeert ter zake van de begeleiding of instructie.

28.2 Behalve indien en voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoren de volgende werkzaamheden, leveringen en voorzieningen niet tot de verplichting van de Leverancier/Opdrachtnemer:

 1. breek- en timmerwerk of andere bijkomende werken, van welke aard dan ook; de Wederpartij zal te allen tijde moeten zorgen voor een goede en constante bereikbaarheid van de plaats(en) waar de werkzaamheden en/of installatie en/of bedrijfsklaarmaken moeten worden uitgevoerd c.q. dient plaats te vinden;
 2. de vereiste hulp voor het plaatsen of verplaatsen van machinerieën/apparaten, die redelijkerwijs niet door twee mensen te hanteren zijn, alsmede de eventueel te bezigen hijs- en/of hefwerktuigen en soortgelijke hulpmiddelen;
 3. de levering van energie en hulpmaterialen, hoe ook genaamd, en de vereiste aansluitpunten, nodig voor de inbedrijfstelling.

28.3 Behalve indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zullen vervangen, afkomende of verwijderde materialen, eigendom van de leverancier worden.

zullen moeten plaatsvinden voor deze werkzaamheden tijdig aan Leverancier c.q. Opdrachtnemer ter beschikking.

Een verandering van de werkzaamheden mag door de Leverancier c.q. Opdrachtnemer slechts worden uitgevoerd voor het geval de Wederpartij daarvoor schriftelijk opdracht heeft gegeven.

 28.6 Geeft een verandering van werkzaamheden als in het voorgaande lid van dit Artikel bedoeld aanleiding tot aanpassing van de contractprijs en/of het Uitvoeringschema, dan gebeurt dit aan de hand van de vastgestelde eenheidsprijzen en tarieven, dan wel naar redelijkheid en gerelateerd aan de normen die aan de Overeenkomst ten grondslag liggen.

Ontbreekt overeenstemming ter zake hiervan, dan heeft Leverancier c.q. Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de aangepaste werkzaamheden tot nader order op te schorten.

28.7 Indien de Leverancier c.q. Opdrachtnemer van oordeel is dat zich ten aanzien van de werkzaamheden een omstandigheid voordoet die aanleiding zou kunnen vormen voor een verandering van werkzaamheden dan zal hij terstond, voordat hij de werkzaamheden voortzet, aan de Wederpartij verzoeken in overeenstemming met het bepaalde in dit Artikel, een verandering van de werkzaamheden schriftelijk aan de Leverancier c.q. Opdrachtnemer op te dragen.

 29Transport

Opdrachtnemer c.q. Leverancier is verantwoordelijk voor transport naar het terrein van het door Opdrachtnemer c.q. Leverancier te leveren materiaal. Bij aankomst op het terrein van het door Opdrachtnemer c.q. Leverancier geleverde Materiaal, gaat de eigendom van het Materiaal op de Wederpartij over.

Opdrachtnemer c.q. Leverancier zal bij aankoop van het Materiaal bij derden geen eigendomsvoorbehoud of andere zekerheidsrecht ten behoeve van derden aanvaarden.

30. Keuring.

30.1 De Wederpartij zal het door de Leverancier geleverde Product keuren binnen uiterlijk 14 dagen na de levering ervan c.q. na het moment van ingebruikstelling. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken, wordt het Product in volle omvang geacht te zijn geaccepteerd.

30.2 Na Levering door de Leverancier/Opdrachtnemer c.q. na ingebruikstelling door de Wederpartij van het Product, wordt de Wederpartij terstond daarna, gedurende een termijn van maximaal 14 dagen na de levering ervan c.q. na het moment van ingebruikstelling, in de gelegenheid gesteld, in aanwezigheid van de Leverancier, de nodige tests uit te voeren, teneinde te controleren of het betreffende Product voldoet aan de vereisten en verwachtingen terzake van het functioneren van het Product. Indien de tests zonder gespecificeerde en gegronde klacht is uitgevoerd, dan wel, indien de Wederpartij niet aan tests, om wat voor reden dan ook, behoefte heeft, wordt het Product door de Wederpartij geacht te zijn geaccepteerd.

30.3 Onverminderd de gehoudenheid van de Leverancier tot nakoming van zijn garantieverplichtingen ten opzichte van de Wederpartij in verband met het geleverde Product, zal de acceptatie volgens hetgeen in deze Voorwaarden is bepaald, elke vordering van de Wederpartij terzake van een tekortkoming in de prestatie van de Leverancier uitsluiten.

31. Risico-/eigendomsovergang.

31.1 Terstond nadat het Product als (op)geleverd geldt, in de zin van deze Voorwaarden, draagt de Wederpartij het risico voor alle directe en/of indirecte schade, die aan of door het Product mocht ontstaan, behoudens voor zover deze schade aan grove schuld van de Leverancier te wijten is.

31.2 Indien de Wederpartij na in gebreke gesteld te zijn door de Leverancier, alsnog in verzuim blijft met de afname van het Product, zal de Leverancier gerechtigd zijn de kosten van opslag, transport, en wat dies meer zij, van het Product aan de Wederpartij in rekening te brengen. De Wederpartij is alsdan gehouden deze kosten, zonder verrekening, aan de Leverancier na eerste verzoek te voldoen.

32. Garantie/aansprakelijkheid.

32.1 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen, staat de Leverancier in voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde Product voor zover het betreft bij keuring respectievelijk overname-beproeving niet-waarneembare gebreken aan het geleverde Product, waarvan de Wederpartij bewijst, dat zij binnen drie maanden na de levering als bedoeld in deze voorwaarden zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal.

32.2 Het voorgaande lid van dit Artikel is van overeenkomstige toepassing op bij een keuring respectievelijk overname-beproeving niet-waarneembare gebreken, die een oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door de Leverancier. Indien montage/installatie van het Product door de Leverancier plaatsvindt, gaat de in het vorige lid van dit Artikel bedoelde garantietermijn van drie maanden in op de dag, dat de montage/installatie door de Leverancier is voltooid, met dien verstande, dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt, indien drie maanden na levering volgens het bepaalde in deze Voorwaarden zijn verstreken.

32.3 De in de voorgaande leden van dit Artikel bedoelde garantieperiode vallende gebreken, zullen door de Leverancier worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van de Wederpartij, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van de Leverancier. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals, maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfskosten, alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de Wederpartij.

32.4 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in, dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

32.5 Indien de Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de Leverancier gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de Leverancier met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden. Indien de Wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Leverancier tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het door de Leverancier aan de Wederpartij geleverde Product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

32.6 Indien de Leverancier ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen aan het door de Leverancier aan de Wederpartij geleverde, worden deze vervangen onderdelen eigendom van de Leverancier.

32.7 Terzake van de door de Leverancier uitgevoerde reparatie of revisiewerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van drie maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de Leverancier om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. Alle kosten, die uitgaan voor de enkele verplichting als hiervoor, in de vorige zin omschreven, zoals, maar beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfskosten, alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de Wederpartij.

32.8 Terzake van de door de Leverancier uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen, wordt geen enkele garantie gegeven.

32.9 Het beweerdelijk niet nakomen door de Leverancier van zijn garantieverplichtingen ontslaat overigens de Wederpartij niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de Leverancier gesloten overeenkomst.

33. Reclames.

De Wederpartij is verplicht om reclames inzake gebreken aan het Product uiterlijk binnen 3(drie) dagen nadat het Product is geleverd aan de Wederpartij schriftelijk rechtstreeks bij de Leverancier in te dienen. Voor het overige gelden de bepalingen omtrent reclames als bedoeld in deze Voorwaarden.

– o – o – o –